There are no translations available.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
3.6.2010 Α.Π.Φ. 12/652/63836/Γ1
ΘΕΜΑ: « ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 800 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ »
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Η  Υπουργός  Παιδείας,  κατά  την  παρουσίαση    του  σχεδίου  δράσης  για  την  υλοποίηση  των προγραμματικών  δεσμεύσεων ...
της  κυβέρνησης  στο χώρο της παιδείας, που  συνοψίζεται με τη  φράση «Δημόσια, δωρεάν και υψηλής ποιότητας παιδεία για όλους», έκανε  μια  συνολική πολιτική πρόταση  για  ένα  Νέο Σχολείο με  επίκεντρο  τον  μαθητή (ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ) και  βασικό πρωταγωνιστή  της  υλοποίησης  τον  εκπαιδευτικό.

Η εφαρμογή   της  εκπαιδευτικής  πολιτικής που  παρουσιάστηκε, στηριζόταν σε δύο  άξονες :

1.Του  μακροπρόθεσμου  σχεδιασμού

2.Των άμεσων παρεμβάσεων

Η  απόφαση  της  ηγεσίας  του  Υπ.Παιδείας  Δ.Β.Μ.Θ.   για  τη  λειτουργία  των  800  Ολοήμερων  Δημοτικών  Σχολείων  με  Ενιαίο  Αναμορφωμένο  Εκπαιδευτικό  Πρόγραμμα,  ανήκει  στο  δεύτερο  άξονα, δηλαδή  τη  δέσμη άμεσων  μέτρων. (σχετ. οι με αρ.Φ.3/609/60754/Γ1/28-5-2010 για  τον Ορισμό 800 Δημοτικών  Σχολείων  με  ενιαίο  αναμορφωμένο  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  και  Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 Υ.Α για τα Ωρολόγια  Προγράμματα Δημοτικών  Σχολείων με  ενιαίο  αναμορφωμένο  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα).

Επισημαίνεται   ότι  η  άμεση  παρέμβαση  της  ηγεσίας  του  Υπ.Παιδείας  Δ.Β.Μ.Θ. για  τη  λειτουργία  των  800 Ολοήμερων  Δημοτικών  Σχολείων  με  Ενιαίο  Αναμορφωμένο  Εκπαιδευτικό  Πρόγραμμα  σε καμία  περίπτωση   δεν  σχετίζεται  με  τη  λειτουργία  των  Πιλοτικών Ολοήμερων  Σχολείων, τα  οποία   θα  λειτουργήσουν  από  το  σχολικό  έτος  2011-12.

Οι  άμεσες  παρεμβάσεις  στο  Ολοήμερο  Δημοτικό  Σχολείο απαντούν στις κοινωνικές  και  εκπαιδευτικές  ανάγκες  για  την  ποιοτική  αναβάθμιση  του  θεσμού  του  Ολοήμερου Σχολείου.  Ανταποκρίνονται  στα  αιτήματα για την καλλιέργεια  του  παιδιού  με την  προσφορά νέων  διδακτικών  αντικειμένων, ώστε να ενταχθεί προοδευτικά στις σημερινές και αυριανές κοινωνικο – πολιτιστικές  συνθήκες.

Βασικός στόχος του  Αναμορφωμένου  Προγράμματος είναι ο περιορισμός και στη  συνέχεια, η  μείωση  στο  ελάχιστο   των  περισσότερων  απογευματινών  δραστηριοτήτων των  μαθητών σε  χώρους  εκτός  σχολείου,  περιορίζοντας  την  ταλαιπωρία  των  παιδιών  και τα  έξοδα των γονέων,  αφού   η  διδασκαλία  της  Πληροφορικής   (Τ.Π.Ε.)  και   των  Ξένων  Γλωσσών θα  οδηγεί  σε  πιστοποίηση   μέσα  στο  δημόσιο  σχολείο.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

  1. Τα  κριτήρια  σύμφωνα  με  τα  οποία  έγινε  η  επιλογή  των  800  σχολείων, που  θα εφαρμόσουν  το Ενιαίο Αναμορφωμένο  Πρόγραμμα,  είναι τα εξής:
·   Να είναι «ορισμένα» ως ολοήμερα και να έχουν υποχρεωτικά  οργανικότητα   12/θεσίου.

·   Να συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό μαθητικού πληθυσμού  (αναλογικά με τη Σχολική  Περιφέρεια όπου ανήκουν).

·   Να  μη   λειτουργούν  με εναλλασσόμενο  ωράριο.

·   Να  διδάσκεται  η  Β΄ Ξένη  Γλώσσα.

·   Να μην συστεγάζονται με  άλλα  σχολεία της ίδιας  βαθμίδας  και  μικρότερης οργανικότητας, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας. Αντίθετα, μπορούν  να συμμετέχουν  Δημοτικά Σχολεία  που  συστεγάζονται με  Νηπιαγωγεία ή  Δημοτικά  ίδιας  οργανικότητας (12/θέσια).

  1. Η  λειτουργία  των  800  σχολείων σε  καμία  περίπτωση  δεν  σχετίζεται με  τις   προτάσεις    που  έγιναν  για  τη  λειτουργία  των Πιλοτικών Ολοημέρων, τα  οποία  θα  τεθούν  σε λειτουργία από  το σχολικό  έτος  2011-12, σύμφωνα με  τον  προγραμματισμό  του  Υπ. Παιδείας  Δ.Β.Μ.Θ. και  τη σύμφωνη  γνώμη  των  Συλλόγων  διδασκόντων,  οι  οποίες  έχουν αποσταλεί  στο  Υπ.Παιδείας  Δ.Β.Μ.Θ..

  1. Η  παραμονή  των  μαθητών  στο σχολείο έως  τις  2.00 μ.μ., και  ιδιαίτερα  αυτή των  μικρότερων  τάξεων,  έχει  δοκιμαστεί με επιτυχία, ως  εκπαιδευτική  πρακτική, και ισχύει  στις  περισσότερες  ευρωπαϊκές  χώρες. Αντίστοιχο  πρόγραμμα  αναβάθμισης  του Ολοήμερου  Δημοτικού Σχολείου  εφαρμόζεται  και  στο  Κυπριακό  Εκπαιδευτικό  σύστημα  (παράταση διδακτικού ωραρίου, εμπλουτισμός  του  ωρολογίου  προγράμματος με νέα διδακτικά αντικείμενα).  Η  λειτουργία  των 800 Ολοήμερων  Δημοτικών  Σχολείων με  Ενιαίο Αναμορφωμένο  Πρόγραμμα και  ο  επιπλέον  χρόνος  παραμονής  των μαθητών  στο σχολείο, στηρίζεται  και σε  αντίστοιχη  εισήγηση του  Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου  (Πράξη  10/4-5-2010).
Συνδυάζει αφενός  την ένταξη νέων γνωστικών αντικειμένων - δραστηριοτήτων  για  όλες  τις  τάξεις  (Θεατρική Αγωγή, Νέες Τεχνολογίες, παραδοσιακοί χοροί) και   αφετέρου  την  ενίσχυση της πολυγλωσσίας (Αγγλικά από την Α΄ τάξη και ενίσχυση της διδασκαλίας Αγγλικών στις μεγαλύτερες  τάξεις).  Οι επιπλέον διαθέσιμες διδακτικές ώρες, κυρίως στις μικρές τάξεις., προβλέπεται να καλυφθούν με την ενίσχυση της διδασκαλίας του Γλωσσικού μαθήματος,  των Μαθηματικών, της Φυσικής Αγωγής και της Αισθητικής Αγωγής, καθώς και προγραμμάτων  Αγωγής Υγείας, Διατροφικών συνηθειών  και  Κυκλοφοριακής  Αγωγής.  Στόχος  είναι, ιδιαίτερα για  τις  μικρές τάξεις, «η  τσάντα να  μένει  στο  σχολείο».

  1. Για  την  Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση και  αποκλειστικά   για τη διδασκαλία  όλων των γνωστικών  αντικειμένων , συστήνονται  κλάδοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων  (Π.Ε.05, Π.Ε.07, Π.Ε.08, Π.Ε.19, Π.Ε.20 και ΠΕ 32) και αντίστοιχος αριθμός  οργανικών θέσεων,  με κοινή  Υπουργική  Απόφαση  που  προωθείται. Το σύνολο των θέσεων ειδικοτήτων θα καλυφθεί από το υπάρχον προσωπικό στα σχολεία αυτά και για τις περιπτώσεις των επιπλέον κενών  από το  πλεονάζον προσωπικό ειδικοτήτων στη Β/θμια Εκπ/ση, το οποίο ήδη έχει κληθεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για απόσπαση, είτε από προσλήψεις αναπληρωτών έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ίδρυσης των κλάδων, ώστε να μεταταγούν ή να διοριστούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Ήδη, έχει γίνει κάθε προεργασία και προγραμματισμός για την πλήρη λειτουργία των σχολείων αυτών από την 1η Σεπτεμβρίου. Προς τούτο έχει ορισθεί ο αριθμός των 800 συγκεκριμένων σχολείων για τη βέβαιη και ασφαλή επίτευξη του στόχου.
  2. Όσον  αφορά  τα  ερωτήματα  που  αναφέρονται  στη  διδασκαλία  της  Β΄ Ξένης Γλώσσας,  διευκρινίζουμε  ότι   η  ρύθμιση δεν ισχύει  μόνο  για  τα σχολεία   που θα  εφαρμόσουν  το  Ενιαίο  Αναμορφωμένο  Εκπαιδευτικό  Πρόγραμμα, αλλά  για  όλα  τα  σχολεία από  6/θέσια και  άνω, τα  οποία  εφαρμόζουν  το Πρόγραμμα Διδασκαλίας  της  Β΄ Ξένης Γλώσσας.
  1. Το Ενιαίο του Προγράμματος υπηρετείται πλήρως με τη κοινή λήξη του υποχρεωτικού προγράμματος όλων των  τάξεων  στις  14.00. Με δεδομένο ότι όλες οι τάξεις θα έχουν κοινή λήξη ωραρίου στις 14.00 και θα παρέχονται πρόσθετα διδακτικά αντικείμενα στο υποχρεωτικό πρόγραμμα   ικανοποιούνται σε μεγάλο βαθμό  αιτήματα γονέων και εκπαιδευτικών  για δυνατότητα πρόωρης  αποχώρησης  των μαθητών στη διάρκεια του ολοήμερου προγράμματος. Έτσι ένας μαθητής μπορεί να αποχωρήσει  στις  14.00 (λήξη υποχρεωτικού ωραρίου ), στις 15.30, αλλά και στις 16.15 (λήξη ολοήμερου προγράμματος), χωρίς να στερηθεί κανένα διδακτικό αντικείμενο από αυτά που διδάσκονται  στο ολοήμερο πρόγραμμα.

  1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καλυφθούν τυχόν ελλείψεις σε Η/Υ στα σχολεία προκειμένου να παρέχονται σε  όλους  ανεξαιρέτως τους μαθητές εμπειρίες μάθησης που να σχετίζονται με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία με οριζόντιο τρόπο που να αφορά όλα τα μαθήματα. Ωστόσο, ως μεταβατικό στάδιο μπορεί  να εισαχθεί η Πληροφορική, ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου  να δοθεί η ευχέρεια στους μαθητές να εξοικειωθούν με την επιστήμη των υπολογιστών,  που θα τους φανεί χρήσιμη όχι μόνο στις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες, αλλά και κατά την πλήρη ένταξή τους αργότερα στην πραγματική ζωή. Απώτερος στόχος είναι η πιστοποίηση του βαθμού κατάκτησης των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά τις ΤΠΕ κατά τη διάρκεια της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. 
  2. Το Π.Ι. ήδη επεξεργάζεται τις οδηγίες για τη διδασκαλία των νέων διδακτικών αντικειμένων (Τ.Π.Ε., Αγγλικών Α΄-Β΄ τάξη  κ.ά.) και ό,τι άλλο απαιτείται για την ομαλότερη  ένταξη των αντικειμένων αυτών  με το πιο κατάλληλο παιδαγωγικά τρόπο. Η επιμόρφωση  των εκπαιδευτικών θα είναι ουσιαστική, αφού αποτελεί σημαντικό παράγοντα και προϋπόθεση για την υλοποίηση του.
  1. Υπενθυμίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών.
  1. Τυχόν προβλήματα που θα προκύπτουν  από την λειτουργία των σχολείων θα ρυθμίζονται άμεσα με Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους του Υπ. ΠΔΒΜΘ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
Copyright © 2010-2011 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. - Designed and hosted by CompuLaw computers & peripherals.